Skip to main content

Aclarim les preguntes freqüents (FAQs) sobre les deduccions fiscals pel sector de la cultura, així com la participació d’inversors mecenes, especialment en l’àmbit d’espectacles de música en viu, teatre i arts escèniques. Aquesta pàgina forma part dels materials de la Guia Fiscal de la Indústria Cultural, elaborada per Sympathy for the Lawyer.

Actualment la normativa vigent a Espanya estableix uns beneficis fiscals en forma de deduccions que resulten determinants per la viabilitat del sector cultural. En paral·lel, hi ha un sistema perquè empreses d’altres sectors puguin participar en el finançament de festivals de música, concerts, obres de teatre o pel·lícules, que converteix aquests inversors en mecenes culturals i els permet beneficiar-se de les mesures d’estalvi fiscal previstes per la cultura.

Deducció per inversions culturals

L’article 36.3 de la Llei 27/2014, de 27 de Novembre de l’Impost sobre Societats estableix el dret d’aplicar una deducció per inversions en espectacles en viu d’arts escèniques i musicals. En la mateixa línia, els apartats 1 i 2 de el mateix article regulen els beneficis fiscals per a produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals.

En el cas de música en viu i arts escèniques, la producció i exhibició d’aquests espectacles culturals generen una deducció del 20 per cent. La base de la deducció estarà constituïda pels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en les referides activitats. La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l’import de 500.000 euros per contribuent.

Requisits per aplicar la deducció fiscal per espectacles

A) CERTIFICAT DEL MINISTERI DE CULTURA I ESPORTS. El contribuent ha d’obtenir un certificat a l’efecte, en els termes que s’estableixin per ordre ministerial, per l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (Ordre ECD/2836/2015, de 18 de Desembre, per la que es regula el procediment per a l’obtenció del certificat de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, que preveu la Llei 27/2014, de 27 de Novembre, de l’Impost sobre Societats).

B) REINVERSIÓ DE BENEFICIS. Dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d’aquestes activitats culturals en l’any en què es generi el dret a la deducció, el contribuent ha de destinar almenys el 50 per cent a la realització d’activitats que donen dret a l’aplicació de la deducció per espectacles culturals. El termini per al compliment d’aquesta obligació serà el comprès entre l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut els referits beneficis i els 4 anys següents al tancament del dit exercici.

C) MINORACIÓ DE L’IMPORT REBUT PER SUBVENCIONS. La base d’aquesta deducció es minorarà en l’import de les subvencions rebudes per finançar les despeses que generen el dret a la mateixa. L’import de la deducció, juntament amb les subvencions percebudes pel contribuent, no podrà superar el 80 per cent d’aquestes despeses.

Límit per aplicar deduccions per inversió en cultura

L’import de les deduccions per espectacles culturals a aplicar en un mateix any no pot superar el 25 per cent de la quota íntegra de l’impost sobre societats (minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions). Des de l’1 de Gener de 2021, aquest límit s’eleva al 50 per cent quan l’import de les deduccions per despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu excedisca de el 10 per cent de la quota íntegra.

Les quantitats corresponents a el període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 15 anys immediats i successius.

A la pràctica és molt difícil que una empresa promotora d’espectacles culturals pugui materialitzar per si mateixa l’incentiu fiscal al què té dret. És a dir, es genera més incentiu fiscal del què es pot absorbir per l’empresa.

Inversors fiscals en espectacles culturals: contracte de finançament com a mecenes

Una recent modificació de l’article 39 de la Llei de l’Impost sobre Societats permet la transmissió d’aquestes deduccions per espectacles culturals a terceres empreses, de manera transparent i clara. Les empreses mecenes es beneficien d’aquests incentius a canvi del seu suport financer a la producció de cultura. Es tracta d’un nou model de mecenatge fiscal, vigent a Espanya des de l’1 de Gener de 2021, i s’inspira en el sistema que ja venia aplicant la comunitat foral de Navarra pel cinema.

Segons la nova normativa, l’inversor/mecenes d’un espectacle cultural pot deduir-se el 120% de les quantitats que hagi aportat al productor de l’espectacle. Això vol dir que recupera tots els diners aportats, amb una plusvàlua. El nou model permet la participació com a mecenes en cultura tant a grans grups empresarials com a micropimes i autònoms. En alguns projectes culturals en què hi hagi un alt nombre d’inversors es podran utilitzar sistemes de blockchain per certificar i articular l’operació de cessió dels beneficis fiscals.

Com funciona el nou contracte de mecenatge fiscal cultural?

El nou règim de mecenatge fiscal cultural ofereix molta més seguretat jurídica i transparència ja que està recollit de manera expressa en la llei. No implica l’entrada en el capital social ni la compra de participacions sinó que l’operació s’articula en un contracte de finançament a disposició de l’Agència Tributària.

Les quantitats aportades per l’inversor mecenes es recuperen directament mitjançant una deducció en quota de l’impost sobre societats (o IRPF per a empresaris individuals). El dret de la deducció queda reconegut en favor de l’inversor a través d’una una comunicació a l’Agència Tributària per part del promotor del projecte musical com certificat fiscal.

Què és una AIE (Agrupació d’Interès Econòmic)? Com tributen les AIE?

Les AIE (Agrupacions d’Interès Econòmic) són una estructura temporal amb la que diverses empreses s’associen per col·laborar en una activitat econòmica, regulades per la Llei 12/1991, de 29 d’Abril, d’agrupacions d’interès econòmic. Tenen personalitat jurídica pròpia i han de constituir-se mitjançant escriptura pública davant notari. Els beneficis i pèrdues de l’AIE s’atribueixen als socis directament, de manera que en l’Impost sobre Societats tributen sota transparència fiscal.

Com funcionen les AIE (Agrupacions d’Interès Econòmic) al sector cultural?

Amb el sistema de les AIE, la titularitat de la producció cultural s’atribueix a una AIE creada pel productor de l’espectacle. A final d’any es transmeten les participacions d’aquesta entitat intermèdia als inversors, i a el mateix temps es transfereix el dret a practicar la deducció fiscal generada. A l’any següent el productor de l’espectacle torna a comprar les participacions de l’AIE i s’inicia un nou cicle.

És legal l’ús de les AIE en espectacles culturals? Quin és el criteri d’Hisenda davant l’ús d’una AIE en un festival, concert o obra de teatre?

L’ús de les AIE en espectacles d’arts escèniques i música en viu (festivals, concerts, gires, obres de teatre, musicals, monòlegs de comèdia,…) es fonamenta en una sèrie de consultes resoltes favorablement per la Direcció General de Tributs, fixant alguns criteris sobre l’ús d’aquesta figura.

No obstant això, es tracta d’un esquema complex en el que encara hi ha algunes qüestions que no han estat validades per Hisenda. Principalment, resulta controvertit encara l’ús correcte de les bases imposables negatives (bins) en aquestes operacions, que en alguns casos podrien considerar-se massa elevades per forçar la rendibilitat de l’inversor. Per això, resulta fonamental comptar amb assessorament professional especialitzat que no incorri en possibles conflictes d’interessos (per exemple, no tenir com a client a el mateix temps a el promotor i a l’inversor).

És possible aconseguir avançaments dels incentius fiscals?

Sí. Per a això es recorre als serveis de CREA SGR, una entitat de garantia recíproca que pot avalar l’operació financera fins que entren els diners de l’inversor fiscal.

Diferències entre mecenatge fiscal cultural i règim de mecenatge tradicional

El sistema de mecenatge cultural basat en incentius fiscals es basa en el règim de deduccions per inversió en cultura de l’Impost sobre Societats; està dissenyat per a incentivar les activitats de les indústries culturals i permet la participació de la societat civil en el finançament de produccions d’espectacles musicals, arts escèniques, festivals, pel·lícules, sèries… (previsiblement també videojocs a partir de 2022).

Per la seva banda, la normativa de mecenatge tradicional està orientada a aportacions a entitats sense ànim de lucre, i es regula per a Llei 49/2002, de 23 de Desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Tots dos sistemes són diferents però complementaris entre si, diferenciant el sector cultural com a indústria d’activitats no lucratives.

Sobre Incentiva Music

Incentiva Music és la plataforma especialitzada en finançament de el sector musical i cultural a través d’incentius fiscals, inversors, mecenatge cultural i subvencions.

L’eina està concebuda sota un model innovador i transparent, amb l’objectiu de connectar projectes culturals i inversors interessats en l’estalvi fiscal que implica. També ens ocupem de la planificació, estructuració i gestió de tot el procés, mitjançant l’assessoria professional de Sympathy for the Lawyer, la signatura legal referent a la indústria musical espanyola.

Incentiva Music compta amb el Segell Cultura i Mecenatge atorgat pel Ministeri de Cultura i Esport per reconèixer aquells projectes que destaquen especialment en el foment del mecenatge cultural entre la societat espanyola.

Foto: Pablo Heimplatz – Unsplash

La Newsletter #1 del negocio de la música

Cada semana te traemos las noticias clave, consejos e ideas sobre la industria.

Con enfoque ultrapráctico y sin venderte humo. Para mantenerte al día en lo que tardas en tomarte un café.

    Sobre Sympathy for the Lawyer

    Dejar un comentario