Skip to main content

L’Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) ha publicat un paquet d’ajuts i de subvencions per a empreses culturals del sector de la música. Aquests ajuts són en règim de concurrència competitiva.

A més, busquen ser aplicades de forma intersectorial i englobar tota la cadena de valor de la música, des de la producció fins a la promoció, distribució, difusió i exhibició. Per això llançen cinc línies d’ajuts que detallem tot seguit. Al final s’hi inclou una taula resum amb dades rellevants.

Des de Sympathy for the Lawyer volem facilitar que qualsevol empresa de la indústria musical catalana conegui, entengui i tingui la possibilitat d’accedir a aquests ajuts. Per això hem elaborat aquesta guia, que explica de forma clara i precisa el seu funcionament.

 

Les subvencions que analitza aquesta guia són les següents:

 

Subvencions per a la promoció de la música

Objecte de les ajudes

Donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals.

Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base. No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Línies d’ajut

 1. Suport a la formació: Suport a l’organització d’activitats de formació dirigides a professionals del sector i de perfeccionament en forma de seminaris, jornades, tallers i cursos. En queden excloses les activitats organitzades per centres docents i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general. Les activitats de formació han de ser de pagament.
 2. Suport a la producció: Suport per a la producció d’un espectacle musical de nova creació d’interès cultural elevat. S’ha de tractar d’una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. L’espectacle s’ha d’estrenar al període subvencionable. Se n’exclouen les representacions posteriors de l’espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l’edició d’enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.
 3. Suport a projectes globals: Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents: investigació, formació, publicacions, producció i exhibició. Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un programa d’activitats que es desenvolupi de forma regular i estable durant el període subvencionable i que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.

Requisits:

 • Acreditar un mínim d’un any de trajectòria en l’àmbit de la música per a les modalitats 1 i 2, i un mínim de dos anys de trajectòria per a la modalitat 3.
 • L’activitat s’ha de fer a Catalunya.

Despeses subvencionables:

 • Professionals contractats per a l’objecte del projecte (entre d’altres: professors, conferenciants, ponents, músics, solistes, directors artístics, compositors, llibretistes, dissenyadors)
 • Despeses de l’equip directiu i de gestió. No són subvencionables les dietes del personal al marge de les que estiguin incloses a les nòmines o minutes/factures d’honoraris o caixets.
 • Despeses de producció: lloguer d’elements imprescindibles per a l’activitat: lloguer d’espai d’assaig; lloguer de vestuari, quan es tracti de música escenificada; lloguer de partitures, instruments i altres elements imprescindibles per a la realització de l’activitat S’inclouen les tarifes generals a favor de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual.
 • Despeses de difusió: presència a internet i xarxes socials; contractació d’anuncis publicitaris; elements de promoció de l’activitat (programes, cartells, publicacions i altres eines de difusió).

Quantia de l’Ajut

El pressupost total de la convocatòria és de 350.000,00 euros, distribuïts de la següent manera:

 • 90.000,00 euros són per a la modalitat de suport a la formació.
 • 70.000,00 euros són per a la modalitat de suport a la producció.
 • 190.000,00 euros són per a la modalitat de suport a projectes globals.

Documentació necessària

 • Memòria explicativa de les activitats que s’hagin dut a terme en l’àmbit de la música
  • l’any anterior a la concessió de la subvenció per a les modalitats de a) formació i b) producció
  • durant els dos anys anteriors al de la concessió de la subvenció per a la modalitat de c) projectes globals
 • En el cas de les modalitats de b) producció i de c) projectes globals (si aquest projecte inclou una producció), un compromís formal de presentació pública de la producció proposada.

Termini de sol·licitud

El període per presentar sol·licituds és del 15 al 29 de març de 2022, ambdós inclosos.

Termini d’execució del projecte

De l’1 de novembre de l’any anterior a la concessió de la subvenció fins al 31 d’octubre de l’any de concessió.

Subvencions per a editorials de música

Objecte dels ajuts

Donar suport a les empreses editorials de música. 

Destinataris

Empreses privades editorials de música.

Línies d’ajut:

Línia 1: Edició de partitures de professionals de la composició musical de Catalunya d’especial interès cultural o de difícil comercialització. Es considera professional de la composició musical de Catalunya a qui resideix a Catalunya (si va morir, que hi hagués nascut o viscut la major part de la vida). Màxim de set sol·licituds per editorial.

Línia 2: Digitalització de partitures que hagin estat editades únicament en paper i distribució de partitures mitjançant plataformes de distribució i plataformes de comercialització digitals. Es considera distribució l’activitat de generació de fitxers, adaptació digital, descripció de metadades i agregació a plataformes distribuïdores i de comercialització final digitals. Màxim d’una sol·licitud per editorial.

Línia 3: Activitats dirigides a la promoció i comercialització del catàleg editorial de partitures, ja sigui a través dels mitjans de comunicació, de publicacions, revistes, butlletins o catàlegs especialitzats. Se n’exclouen els concerts adreçats al públic en general. Màxim d’una sol·licitud per editorial.

Es pot sol·licitar la subvenció per a una o diverses de les línies.

 

Requisits

Per a la línia 1:

 • Haver publicat un mínim de sis obres de professionals de la composició musical de Catalunya l’any anterior al de concessió de la subvenció. No s’aplica a les empreses editorials de nova creació (constituïdes l’any de concessió o l’any anterior).
 • Els textos que acompanyin les partitures han d’estar redactats almenys en català i/o en occità. Els textos en la variant aranesa hauran d’estar redactats d’acord amb les normes ortogràfiques de l’aranès.
 • La partitura no ha d’haver estat publicada en català/occità en els darrers deu anys.

Les subvencions d’aquesta línia són incompatibles amb:

 • Altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos de l’Institut Català de les Empreses Culturals per al mateix objecte.
 • Altres subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC).
 • Altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per al mateix objecte de qualsevol Administració pública, entitat o empresa privada quan les aportacions superin el 50% dels costos de producció acreditables.

Per a la línia 2:

 • Almenys el 50 % dels autors/es de les obres objecte de digitalització han de ser professionals de la composició musical de Catalunya, segons la definició descrita a la línia 1.
 • Les partitures han d’estar disponibles per a comercialitzar-les o utilitzar-les en biblioteques mitjançant plataformes de distribució o de comercialització digital. No és subvencionable si la partitura està únicament disponible per a la seva comercialització al lloc web o bloc de l’empresa sol·licitant.
 • En el cas de distribució mitjançant plataformes de distribució, cal indicar la posada a disposició del públic en plataformes comercials digitals.
 • En el cas de digitalització de partitures que s’hagin editat únicament en paper, cal haver-les publicat abans de l’any 1990.
 • En el cas de digitalització de partitures que s’hagin editat únicament en paper, cal aportar còpia escanejada de la partitura original, on ha de constar el número de dipòsit legal, excepte en el cas de partitures editades abans de 1958.

Les subvencions d’aquesta línia són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l’Institut Català de les Empreses Culturals i de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al mateix objecte, així com d’altres entitats públiques o privades.

Per a la línia 3:

 • Almenys el 50 % dels autores i autores promocionats/ades amb la campanya han de ser professionals de la composició musical de Catalunya, segons la definició descrita a la línia 1.

Les subvencions d’aquesta modalitat són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l’Institut Català de les Empreses Culturals i de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per al mateix objecte, així com d’altres entitats públiques o privades.

Despeses no subvencionables

Per a la línia 1: Despeses de promoció i despeses de coordinació de l’edició que superin el 10 % del cost del projecte.

Per a la línia 2: Les inversions (equipament tècnic, informàtic, mobiliari, etc.) i les càrregues de partitures en repositoris que no estiguin directament vinculats a plataformes de distribució o de comercialització digitals.

Per a la línia 3: Despeses d’edició, inversions (equipament tècnic, informàtic, mobiliari, etc.) i despeses de manteniment de les pàgines web i els blocs de les empreses sol·licitants.

Quantia

Línia 1: Dotació econòmica no percentual, d’un màxim del 35 % del cost del projecte, en funció de la puntuació obtinguda als criteris de valoració, de les disponibilitats pressupostàries i del nombre, la naturalesa i els imports dels projectes.

Línies 2 i 3: Dotació del 30% del cost del projecte. En cas que, després de considerar el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar les quantitats esmentades, aquestes es reduiran proporcionalment.

La quantia de la subvenció per a cada modalitat d’ajut haurà de ser inferior a 60.000,00 euros.

Documentació necessària

Línia 1:

 • Descripció de les obres i del pla de comercialització (amb canals de venda, cobertura territorial i mínim d’exemplars que es comercialitzaran) de difusió.
 • Trajectòria de l’editorial: descripció del catàleg i política de distribució.
 • Opcionalment, es pot presentar la memòria explicativa de la commemoració o efemèride relacionada amb el projecte (puntua en criteris de valoració) i el certificat de la persona proveïdora del paper emprat en la impressió del llibre que garanteixi que el paper disposa del distintiu FSC, PEFC o Ecolabel .

Línia 2

 • Relació de les obres objecte de digitalització i distribució, així com indicació de les adreces web de les plataformes de distribució, i també de les plataformes de comercialització digitals on s’hagi de dur a terme la comercialització.
 • En el cas de distribució mitjançant plataformes de distribució, cal indicar-ne la posada a disposició del públic en plataformes de comercialització digital.
 • En cas de digitalització de partitures que s’hagin editat únicament en paper, còpia escanejada de la partitura original, on ha de constar el número de dipòsit legal, excepte en el cas de partitures editades abans de 1958.

Línia 3:

 • Descripció del projecte de promoció i comercialització, amb indicació del programa d’actuacions, calendari, tipologia d’obres i autoria.

Termini de sol·licitud

Del 24 de març al 28 d’abril

Termini d’execució del projecte

Les activitats s’han de fer durant l’any de concessió de la subvenció.

Subvencions per a les activitats d’orquestres i formacions musicals prioritàries

Objecte dels ajuts 

Donar suport a les activitats de les formacions musicals prioritàries per a l’ordenació del panorama orquestal català. 

Destinataris

Empreses privadas, tant si son personas físicas como jurídicas, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.

Línies d’ajut

 1. Orquestra simfònica que desenvolupi una activitat concertística i operística itinerant.
 2. Orquestra simfònica que desenvolupi una activitat concertística itinerant.
 3. Orquestra de cambra que desenvolupi una activitat itinerant.
 4. Orquestra o formació especialitzada en la interpretació de música antiga amb instruments originals.
 5. Orquestra o conjunt instrumental (ensemble) especialitzats en la interpretació de música clàssica contemporània amb repertori creat a partir de la segona meitat del segle XX.

Una mateixa persona sol·licitant només pot presentar una sol·licitud i per a una única formació en una mateixa convocatòria. Se subvencionarà una única formació per modalitat.

Requisits

Comuns

 • Han d’intervenir un mínim de set intèrprets per actuació, excepte a les línies 4 i 5.
 • La formació ha d’haver dut a terme la seva activitat musical, com a mínim, durant les cinc temporades anteriors a la presentació de la sol·licitud o un mínim de 40 concerts (excepte la línia 5, que són 25 concerts) en aquest període.
 • Els concerts han d’estar oberts al públic general.
 • Els concerts s’han de fer majoritàriament a Catalunya
 • Els concerts que formin part de les temporades han de disposar de material de comunicació i difusió disponible en català.
 • L’entitat sol·licitant ha de complir el Codi de bones pràctiques a l’àmbit de la creació i la interpretació musical

Per línies

Línia Mínim de Concerts / representacions per temporada Mitja de músics per concert Altres
1 70 35 o més Seu estable, equip de gestió professional i una temporada de concerts regular i estable de producció pròpia
2 25 35 o més
3 25 14 o més
4 12 10 o més Equip de gestió professional
5 8 6 o més

Despeses subvencionables

 • Despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats imputables a l’activitat objecte de la sol·licitud (músics, solistes, adreça artística, etc.)
 • Despeses de l’equip de gestió imputables a l’activitat objecte de la sol·licitud
 • Despeses de producció de l’activitat objecte de la sol· licitud: es computaran les despeses d’allotjament i de desplaçaments necessaris per a la realització dels concerts.
 • Despeses de difusió de l’activitat objecte de la sol· licitud: es computaran les despeses de publicitat i promoció de l’activitat. També s’accepten les despeses derivades de la producció de gravacions fonogràfiques i videogràfiques d’obres musicals.
 • Despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu

Quantia de l’ajut

 • Per a les línies 1, 2, 3 i 4, un màxim del 40% del cost de l’activitat.
 • Per a la línia 5, un màxim del 60% del cost de l’activitat. Els imports màxims són:

 

Línia Import convocatòria total per línia Màxim anual
1 1.670.000 835.000
2 490.000 245.000
3 190.000 95.000
4 150.000 75.000
5 100.000 50.000

 

Documentació necessària

Memòria explicativa del projecte amb

 • Descripció del projecte de la primera temporada: explicació de l’activitat prevista, amb la descripció de la temporada estable o residència en un auditori, segons correspongui; plantilla habitual, amb l’especificació de la incorporació de músics professionals novells, si escau, i mitjana d’intèrprets per temporada; relació de concerts, amb solistes i directors o directores convidats, i repertori detallat.
 • La trajectòria professional de director/s artístics
 • Funcions i trajectòria de l’equip directiu i de gestió, administratiu o comercial imputable a l’activitat.
 • Trajectòria de la formació.
 • Descripció del programa pedagògic i social, quan n’hi hagués.
 • Programa de desenvolupament de públics, quan n’hi hagi.
 • Descripció del pla de comunicació.

Resum de l’activitat prevista per a la segona temporada, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Pressupost detallat de l’activitat de la primera temporada i previsió de la segona temporada, segons el model de l’Institut Català de les Empreses Culturals

Termini de sol·licitud

Del 18 al 31 de març de 2022, ambdós inclosos

Termini d’execució del projecte

Entre l’1 de setembre de l’any anterior al de la concessió de la subvenció i el 31 d’agost de l’any de concessió de la subvenció i del següent.

 

Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Objecte dels ajuts

Concessió d’ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu (exclosos els espectacles dins dels programes de festes majors municipals). En aquest dossier extraurem la informació relativa a la música en directe.

Destinataris

 • Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, o la producció o la distribució d’espectacles.
 • Agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE) que compleixin els requisits establerts a les bases generals i específiques.
 • No seran destinatàries les agrupacions d’interès econòmic, ni les administracions públiques i entitats que en depenguin.

Línies d’ajut

 • Aportació reintegrable.
 • Subvenció.

La sol·licitud es pot fer a les dues línies de forma conjunta o únicament a la línia 1, però mai a la línia 2 (Subvencions) de forma exclusiva.

 

Requisits

Per als sol·licitants:

 • Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada.
 • Tenir una antiguitat mínima en l’activitat de dos anys o demostrar que els directius de l’empresa tenen una antiguitat mínima en activitats similars.
 • Participar en el risc del projecte objecte de l’ajut.

Per als projectes:

 • Establir el calendari de l’explotació del projecte dins el termini que especifiqui la convocatòria.
 • El projecte haurà de referir-se a l’explotació d’un sol espectacle.
 • Haurà de comptar amb un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi un import efectiu d’ingressos (no patrocinis).

En el cas de projectes de distribució, l’espectacle s’haurà d’haver estrenat al moment de presentació de la sol·licitud.

Els ajuts seran compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa finalitat.

Despeses subvencionables

Aquelles previstes a la base general 5 que estiguin finançades amb recursos propis o a risc per part de l’empresa, les quals formen el pressupost acceptat del projecte.

No són subvencionables:

 • Despeses en projectes d’empreses que hagin rebut l’ajut de l’ICEC per a l’activitat general de l’empresa.
 • Despeses imprevistes.
 • Despeses variables (com ara comissions comercials o taxes d’entitats de gestió de drets).
 • Despeses d’amortització de la producció de l’espectacle i els béns inventariables
 • Despeses corresponents als assaigs.

Quantia

Es determina aplicant sobre el pressupost acceptat el percentatge resultant de multiplicar la puntuació percentual obtinguda en aplicació dels criteris d’avaluació i el percentatge següent:

 

Pressupost acceptat Percentatge de de l’ajut 
Fins a 100.000 euros 40%
Entre 100.000 i 200.000 euros 35%
Entre 200.000 i 300.000 euros 30%
Entre 300.000 i 400.000 euros 25%
Entre 400.000 i 500.000 euros 20%
Més de 500.000 euros 15%

 

La quantia màxima de la subvenció serà de 150.000,00 euros i no podrà ser superior al 50% de l’ajut total (suma de l’aportació reintegrable i la subvenció).

La quantia corresponent a l’aportació reintegrable es determinarà aplicant al pressupost bonificat un percentatge en funció de la puntuació obtinguda atenent els criteris de valoració previstos a la base 7.3

La quantia màxima que un projecte podrà obtenir tant en concepte de subvenció com d’aportació reintegrable és el 75 % del pressupost acceptat.

En qualsevol cas, l’import màxim pendent de devolució per part de l’empresa o entitat no podrà superar l’import de 500.000,00 euros.

En cas que l’import de la subvenció es vegi minorat com a conseqüència de la manca de dotació pressupostària de la convocatòria corresponent, aquesta disminució es pot compensar amb un increment pel mateix import de l’aportació reintegrable.

Garantia de l’aportació reintegrable

L’empresa beneficiària ha de presentar una garantia de devolució a la modalitat d’aportacions reintegrables. En funció del pressupost, la puntuació en criteris de viabilitat econòmica i la devolució ja efectuada, es detallen diversos percentatges:

Import retornat Garantía
Pressupost = o superior a 50.000,00 € o

viabilitat econòmica valorada en menys de 60 punts

25% o menys 100 %
Superior al 25 % i fins el 50 % 75 %
Superior al 50 % i fins el 70 % 50 %
Superior al 70 % i fins el 90 %  25 %
No ha rebut ajuts / no han sigut liquidats 50 %
Superior al 90 %  No
Pressupost inferior a 50.000,00 € o

viabilitat econòmica valorada en 60 punts o más

Igual o inferior al 25 % 75 %
Superior al 25 % i fins el 50 % 50 %
Superior al 50 % i fins el 70 % 25 %
Superior al 70 % No
No ha rebut ajuts / no han sigut liquidats No

La devolució de les aportacions reintegrables és obligatòria i s’efectuarà en funció dels ingressos d’explotació comercial i dels ingressos d’explotació del projecte. La devolució de les subvencions (marge comercial previst per l’empresa o entitat x % de participació de l’ICEC al finançament + interessos de demora) es produirà a partir del moment en que els ingressos generats cobreixin les despeses del pressupost bonificat.

Documentació necessària

Informació sobre l’empresa o entitat:

 • Declaració de l’impost sobre societats dels dos exercicis anteriors al de concessió de l’ajut a persones jurídiques, liquidacions trimestrals i anuals de l’IRPF i l’IVA dels dos exercicis anteriors al de concessió de l’ajut en el cas de persones físiques.
 • Historial del sol·licitant i historial professional del representant legal i dels quadres de l’empresa o entitat responsables de l’execució del projecte.
 • Declaració de la part de despesa interna i externa del total de despeses de l’empresa a proveïdors catalans l’any anterior al de la sol·licitud, o bé la part de la seva activitat duta a terme a Catalunya del total d’activitat (o tots dos).

Informació sobre el projecte:

 • Memòria del projecte, segons el model facilitat per l’ICEC.
 • Pressupost del projecte (despeses i ingressos, import de l’ajut sol·licitat i fonts de finançament previstes).
 • Pla de distribució, comercialització, exhibició i de mitjans que inclou les activitats previstes de comunicació i publicitat.

Escrit d’autorització del representant legal de l’entitat sol·licitant per facilitar informació de caràcter comercial a l’ICEC i les entitats de propietat intel·lectual.

En cas de projectes en règim de co-producció, caldrà aportar el contracte de co-producció (amb percentatge de participació de les empreses).

Per cobrar l’ajut, caldrà presentar el resguard de la garantia (en metàl·lic, en valors públics o en privats avalats)

Termini de sol·licitud de l’ajut

Del 15 de març al 14 d’abril del 2022

Termini d’execució del projecte

Entre l’1 de gener del 2022 i el 30 de juny del 2023 haurà de tenir lloc el calendari d’explotació.

Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial

Objecte dels ajuts

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial.

Destinataris

Empreses discogràfiques privades que facin activitats d’edició discogràfica i videogràfica.

Requisits

 • Que totes les composicions incloses a les edicions siguin exclusivament música d’autoria catalana. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per autor català el que resideix a Catalunya i, en cas d’autors difunts, els que van néixer o residir la major part de la vida a Catalunya.
 • Que les edicions objecte de subvenció disposin d’un número de dipòsit legal.
 • Que siguin exclusivament edicions comercials. A efectes d’aquestes bases, s’entén per edició comercial la que estigui subjecta a un preu de venda al públic.

Quantia

La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 75.000,00 euros

En cap cas la subvenció atorgada pot ser superior al 75% del cost del projecte.

Documentació necessària

Memòria del projecte, segons model de l’ICEC, on han de constar:

 • Les dades de l’obra a enregistrar (títol, compositor, lletrista, intèrprets, data de creació, durada, temes, idioma —en cas que tingui lletra—, etc.)
 • Currículum i discografia del compositor o compositora.
 • Currículum i discografia dels intèrprets.
 • Informació tècnica de l’enregistrament (estudi, productor, enginyer de so, etc.).
 • Calendari del projecte d’edició.
 • Valoració de l’interès cultural o patrimonial i de l’oportunitat del projecte.
 • Pla de comunicació previst i el pla de distribució comercial.
 • Trajectòria de la companyia discogràfica.

Termini de sol·licitud de l’ajut

Del 15 al 29 de març del 2022

Termini d’execució del projecte

Les edicions han de ser comercialitzades entre el 16 de novembre de l’any anterior al de la concessió de la subvenció i el 15 de novembre de l’any de concessió de la subvenció.

 

*Imagen: Marius Masalar – Unsplash

La Newsletter #1 del negocio de la música

Cada semana te traemos las noticias clave, consejos e ideas sobre la industria.

Con enfoque ultrapráctico y sin venderte humo. Para mantenerte al día en lo que tardas en tomarte un café.

  Sobre Sympathy for the Lawyer

  Dejar un comentario